Home

Jeg har gennem livet,været et mennneske,som altid har været interesseret i,at lære nyt og ikke mindst, at forstå et emne fra flere forskellige sider og udfra disse forskelligheder samt fra  min indre intuition,selv danne mig en mening om et emne. Og dette -Ikke ved at være specialist i et givent emne,men blot ved at være et almindeligt menneske,som stiller spørgsmålstegn ved mangt og meget i livet.
Istedet for,at vi mennesker blot påtager os en overfladisk ja eller nej holdning om de emner som rører sig i samfundet ,-er det min holdning at vi mennesker bør indsamle flere oplysninger om et givent emne og dermed sammen med vores egen indre usynlige intution  (som vi oftest ikke vælger ud fra -fordi vi som børn har lært at svarene`=accepten ligger udenfor os selv) -og danner vores egen indre holdning til et emne.
Denne hjemmeside skabes udfra kun gode intentioner,med kærlighed og respekt til jordens naturlige kræfter og menneskets -dyrenes og naturens liv.
Og sidst men ikke mindst, er denne hjemmeside skabt udfra en forstærket hyper sensitivitet i en tiltider overvældende verden.
For det kan ofte være en stor udfordring,at være et sensitivivt menneske og som  opfatter/føler og tænker livet med en mere alsidig,dybde og filosofisk indgangsvinkel og værdigrundlag end den tiltider ensidige og gængse måde at opfatte/tænke/føle på, - i en til stadighed -udviklende moderne verden,hvor det naturlige og traditionelle værdigrundlag ofte udfordres.Throughout my life, I have been a person who has been interested in learning new things and, not least, understanding a topic from several different sides and from these differences as well as from my inner intuition, forming an opinion about a topic. And this -Not by being a specialist in a given subject, but simply by being an ordinary person, who questions different topics in life.  

Instead of that we human beeings simply take on a superficial yes or no attitude on different topics  in society, it is my opinion that we humans should instead gather more information on a given topic and thus together with our own inner invisible intuition  -and form our own inner attitude to a subject.( which we most often do not choose from -because we as children have learned that the answers` = acceptance lies outside ourselves) 
This webside is being created with only good intentions and with love and respect to the natural forces of earth and the life of human -animals and nature.


And last, but not least, this website is created out of an amplified hyper sensitivity in a sometimes overwhelming world.
 It can often be a great challenge, to be a sensitive person and perceives / feels and thinks life with a more versatile, deep and philosophical approach and values ​​than the sometimes one-sided and common way of perceiving / thinking / feeling, - in an ever-evolving modern world where the natural and traditional values ​​are often challenged. Karen Helsted.